Voorbereiding ruimte

Voor alle objecten geld dat de ruimte 2/3 leeggeruimd moet zijn.  Tevens dienen al uw

objecten  welke die zich in de ruimte bevinden afgedekt te worden. Voor

beschadigingen is Sabino-Bouw /Sabino-kozijnenniet aansprakelijk

 

Voorbereiding vloer

Indien u de vloerbedekking niet gaat vervangen dient u deze goed af te

dekken. Bij de bekende bouwmarkten hebben ze hier afdekkingmateriaal

voor ( stucloper bijv). Demping is noodzakelijk bij een

houten of pakket vloer.

 

Garantie:

Zoals in de offerte vermeld, overige producten vallen onder de garantie

bepalingen van de leveranciers, zoals  bij voorbeeld. rolluiken en/ of horren.

Indien bij oplevering het controle/opleveringsformulier niet is ondertekend en retour gezonden, vervalt elke garantie op de door ons geplaatste objecten.

 

Maatvoeringen

De maatvoeringen kunnen in het werk altijd iets verschillen ook zijn de

vermelde maatvoeringen buitenwerks.

 

 

 

 

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Sabino Dakkapellen, kunststofkozijnen, kunststofdeuren, dakopbouw, aanbouw, veranda, tuindeuren en schuifpuien.

Algemene voorwaarden voor plaatsing en levering  aan  zakelijke en particuliere afnemers en voor opdrachtnemers . Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij KVK te Apeldoorn .

Van :  SABINO BOUW
Uiterwaardenstraat 30 C
8081 HJ Elburg

Hierna te noemen : Sabino bouw

 

Artikel 1  :  Geldigheid van deze voorwaardenDeze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten die door SABINO BOUW  zijn gedaan aan , respectievelijk zijn aangegaan met zowel zakelijk als particuliere  afnemers / opdrachtgevers .

 1. De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden van SABINO BOUW . Bijzondere , van de algemene voorwaarden van SABINO BOUW  afwijkende bepalingen , zijn slechts bindend , indien deze schriftelijk zijn overeengekomen .
 2. De werkzaamheden worden of wel in daggeldwerk [ regie werk ] of wel in aangenomen werk uitgevoerd.

Artikel 2 :  Aangenomen werk

 1. Alle offertes ten aanzien van aangenomen werk geschieden volgens een gelijktijdige ingediende volledige omschrijving , eventueel met tekeningen . Kleine maatafwijkingen mogen geen belemmeringen zijn voor betaling .
 2. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd naar de opgegeven maten ,tekening[en]  en bepalingen van de overeenkomst , mat inachtneming van het onder lid 1 van dit artikel vermelde.
 3. Tenzij anders is overeen gekomen is SABINO BOUW gehouden haar aanbieding gedurende 30 dagen gestand te doen .

Artikel 3 : Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend , tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Mondelinge aanbiedingen door SABINO BOUW  of haar ondergeschikten  zijn niet bindend , tenzij deze door SABINO BOUW  schriftelijk zijn bevestigd .

 

 

 

 

 

Artikel 4 : Overeenkomsten

 1. De overeenkomsten van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden word eerst bindend door voor SABINO BOUW door haar schriftelijk/ mondeling bevestigd .
 2. Elke met SABINO BOUW aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat SABINO BOUW van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken,  zulks uitsluitend door hare beoordeling . Opdrachtgever zal toestaan dat SABINO BOUW  zonodig informatie betreffende de krediet waardigheid van hem opvraagt.
 3. Gegevens betreffende het aan zoals eigenschappen , maten , gewichten e.d. Alsmede gegevens in drukwerken , tekeningen , afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd , noch aan derden ter hand worden gesteld , noch dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling word gedaan.

Artikel 5 :  Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden

 1. SABINO BOUW aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen .
 2. Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van SABINO BOUW  onverlet , tenzij deze strijdig met die algemene voorwaarden van contractpartijen of derden .
 3. Algemene voorwaarden worden slechts door SABINO BOUW aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie . Latere transacties zullen niet automatisch worden afgehandeld via die voorwaarden .

Artikel 6 : Afspraken

 1. Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikten en personeelsleden van SABINO BOUW  binden de laatste niet , voor zover ze door SABINO BOUW niet schriftelijk zijn bevestigd . Als ondergeschikten  of personeelsleden zijn in dit verband te beschouwen als werknemers en medewerknemers die geen procuratie hebben .

Artikel 7 : Intellectuele eigendomsrechten

 1. Op alle door SABINO BOUW verstrekte ontwerpen , afbeeldingen , tekeningen en modellen behoudt zij zich alle intellectuele eigendomrechten voor. Verveelvoudiging , openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van SABINO BOUW .
 2. De in het eerste lid bedoelde ontwerpen , afbeeldingen , tekeningen en modellen blijven altijd  eigendom van SABINO BOUW  en dienen op haar eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden .
 3. Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000 –  euro , onverminderd het recht van SABINO BOUW om de aanspraak te maken op volledige schade vergoeding.

 

 

 

Artikel 8 : Verplichtingen van SABINO BOUW

 1. SABINO BOUW verplicht zich het opgedragen werk naar de bepaling van de overeenkomst uit te voeren .
 2. SABINO BOUW  aanvaardt de opdracht onder het voorbehoudt dat de voor het werk vereiste vergunningen , ontheffingen en toewijzingen , tijdig worden verleend .

Artikel 9 : Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat SABINO BOUW tijdig kan beschikken  over :

– Over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen [ zoals vergunningen , ontheffingen en beschikkingen enz ], een en ander op aanwijzing van SABINO BOUW .
– Over het terrein en de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd .
– Over voldoende gelegenheid voor aanvoer , opslag en/of afvoer van bouwstoffen , materialen werktuigen .
– Over aansluitmogelijkheden van elektrische machines , verlichting , verwarming , gas , perslucht en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie .
– Over tekeningen van de liggende kabels , buizen en leidingen te informeren .
– Over veiligheidsmensen bij werkzaamheden aan wegen .

 1. De opdrachtgever is verplicht . zonder aanspraak op vergoeding , water , licht , gas , elektriciteit , opslagruimte voor materialen ter beschikking te stellen , indien deze bij het werk aanwezig zijn .
 2. Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden , is hij aansprakelijk tijdig aanvoer of niet tijdig uitvoering daarvan .
 3. indien de aanvang of de voortgang van het werk worden vertraagt door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is , kunnen de daaruit voor SABINO BOUW  voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht .

5Voorbereiding ruimte

Voor alle objecten geld dat de ruimte 2/3 leeggeruimd moet zijn.  Tevens dienen al uw

objecten  welke die zich in de ruimte bevinden afgedekt te worden. Voor

beschadigingen is  Sabino-Bouw /Sabino-kozijnenniet aansprakelijk

 

 

 

Voorbereiding vloer

Indien u de vloerbedekking niet gaat vervangen dient u deze goed af te

dekken. Bij de bekende bouwmarkten hebben ze hier afdekkingmateriaal

voor ( melk pakken materiaal bijv). Demping is noodzakelijk bij een

houten of pakket vloer.

 

Garantie:

Zoals in de offerte vermeld, overige producten vallen onder de garantie

bepalingen van de leveranciers.

 

Maatvoeringen

De maatvoeringen kunnen in het werk altijd iets verschillen ook zijn de

vermelde maatvoeringen buitenwerks.

 

 

Artikel 10 : Extra onvoorziene kosten

 1. In alle gevallen wordt door SABINO BOUW onder grond of bodemspecie verstaan , niet verontreinigde grond of  bodemspecie . Alle kosten van verlet , onderzoek , verweking etc . Van al dan niet verontreinigde grond of bodeminspectie  zullen worden doorberekend aan de opdrachtgever , tenzij deze van tevoren schriftelijk bij de opdracht heeft vermeld dat er sprake is van een chemische of andersoortig verontreiniging . Deze vermelding dient dan vergezeld te gaan van één of meer gewaarmerkte analyses .
 2. Indien bij sloop of andere werkzaamheden asbest of ander gezondheidsbedreigende stoffen aanwezig zijn of vrij kunnen komen , valt het verwijderen daarvan niet binnen de prijsopgave van SABINO BOUW , tenzij de opdrachtgever van tevoren schriftelijk bij de opdracht heeft vermeld dat deze stoffen aanwezig zijn of vrij kunnen komen , waarbij dan tevens vermeld moet  zijn de hoeveelheid en locaties van de betreffende stoffen .

 

 

Artikel 11 :  Uitbesteding werk aan Derden .

 1. Opdrachtgever machtigt SABINO BOUW om de opdracht door een door haar aan te wijzen derde , op een door haar gewenst tijdstip te laten uitvoeren .

Artikel 12 : Nadere bepalingen indien SABINO BOUW als opdrachtgever optreedt van een derde opdrachtnemer

 1. De opdrachtnemer dient van SABINO BOUW op haar eerste verzoek een schriftelijke opgave te verstrekken van alle werknemers die door de opdrachtgever of door derden in het kader van die uitvoeringen aan het werk zijn gesteld of zullen worden gesteld.
 2. De opdrachtnemer zal aan SABINO BOUW op haar eerste verzoek de loonstaten van die werknemers ter inzage verstekken , Schriftelijk opgave doen van de plaatsen waar door die werknemers werk is verricht en opgave doen van de aldaar gewerkte uren .
 3. De opdrachtnemer staat jegens SABINO BOUW in voor de tijdige nakoming van al zijn verplichtingen voortvloeiende uit de sociale verzekeringswetten en uit de wet op de loonbelasting ten aanzien van de hierboven bedoelde werknemers.
 4. De opdrachtnemer is verplicht om aan SABINO BOUW op haar eerste verzoek schriftelijk op te geven de naam en het adres van de bedrijfsvereniging waarbij de opdrachtnemer is ingeschreven , zijn loonbelastingnummer , en/of zijn geldig bewijs van inschrijving bij de bedrijfsvereniging ter inzage verstrekken.
 5. De opdrachtnemer is verplicht om aan SABINO BOUW op haar eerste verzoek schriftelijk een verklaring te tonen inzake zijn betalingsgedrag bij die bedrijfsvereniging en een verklaring inzake zijn afdracht van loonbelasting . Eén en ander  als bedoeld in het kader van de in de Wet ketenaansprakelijkheid [ verder te noemen WKA vast gestelde richtlijnen.
 6. De opdrachtnemer moet aantonen dat hij en de in lig 9 bedoelde derde een volledige en correcte administratie voert met betrekking tot de verschuldigde bedragen aan de bedrijfsverenigingen en aan de ontvanger der directe belastingen zijn werknemers .
 7. SABINO BOUW heeft steeds het recht om de door de opdrachtnemer terzake van het werk verschuldigde premies en loonbelasting , van de door SABINO BOUW aan de opdrachtnemer te betalen aanneemsom of koopsom in het te houden en namens de opdrachtnemer aan de bedtreffende bedrijfsvereniging respectievelijk voornoemde ontvanger te voldoen.
 8. Onverminderd het in het vorige lid bepaalde is de opdrachtnemer op eerste verzoek van SABINO BOUW  verplicht ter zake van het betreffende werk een G- rekening in kennis heeft gesteld , zal SABINO BOUW gerechtigd zijn het betreffende bedrag op de aanneemsom of koopsom in te houden.
 9. De opdrachtnemer is niet bevoegd enig deel van de overeenkomst door derden te doen uitvoeren dan na van SABINO BOUW daartoe schriftelijke goedkeuring .
 10. In geval de opdrachtnemer enig deel van de overeenkomst door een derde laat uitvoeren , zal hij dit doen ingevolge een overeenkomst waarin mutatis mutandis de leden 1 t/m 11 van dit artikel zijn opgenomen .
 11. In geval van niet nakoming door de opdrachtnemer van één van de in dit artikel genoemde  verplichtingen , verbeurt hij aan SABINO BOUW een onmiddellijke opeisbare boete van 10% van de tussen SABINO BOUW en de opdrachtnemer

 

 

 1. geldende aanneemsom of koopsom , onverminderd het recht van SABINO BOUW om bovendien de overeenkomst te ontbinden en schadevergoeding te vorderen .

Artikel 13 : Prijzen

 1. Indien na het tijdstip van het tot stand komen van de opdracht door de overheid of vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in de lonen , arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen , die van invloed zijn op de uurloon kostprijs , heeft in elk van de partijen het recht algehele verrekeningen te verlangen .
 2. Onvoorziene tussentijdse wijzigingen en de materiaal prijzen kunnen worden doorberekend .
 3. Indien de prijsfluctuatie , als in dit artikel bedoeld , meer dan 2% bedraagt van de overeen gekomen prijs , hebben beide partijen het recht algemene verrekening te verlangen.

Artikel 14 : Materialen

 1. Tenzij anders is overeengekomen wordt van de materialen de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt .
 2. Goederen die SABINO BOUW tijdens de werkzaamheden dient te verwijderen , kunnen desgewenst aan haar toevallen , eventueel onder de gehoudenheid tot billijke verrekening .
 3. Geringen afwijkingen in kwaliteit , kleur , hardheid , satinage , dikte enz , geven geen reden tot afkeuring . Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt , moet een gemiddelde uit de levering genomen worden, Ondergeschikte verandering [ bijvoorbeeld kleine modelveranderingen ] van of aan de door SABINO BOUW doorgeleverde artikelen , geven geen reden tot afkeuring .

Artikel 15 : Meer – en minderwerk

 1. Het werk omvat alleen datgene , dat schriftelijk is overeengekomen . Meer en minderwerk tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen komt  voor verrekening in aanmerking . De toepasselijkheid van het artikel 7A : 1646 B.W. bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten .
 2. Door SABINO BOUW te maken kosten , die hun oorzaak buiten haar schuld of toedoen , kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 16 : Annuleren

 1. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen . is hij verplicht de door SABINO BOUW reeds aangeschafte materialen en grondstoffen , al dan niet be – of verwerkt tegen de kostende prijs , inclusief lonen en sociale lasten over te nemen . Opdrachtnemer zal eveneens aan SABINO BOUW als schadeloosstelling verschuldigd zijn een bedrag gelijk aan 1/3  deel van de overeen gekomen prijs . Opdrachtgever is voorts verplicht om SABINO BOUW te

 

 1. vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of de weigering van goederen.

 2. Onverminderd het vermelde in het vorige lid van artikel behoudt SABINO BOUW zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen .
 3. Het al of niet verlenen van subsidie , financiering en andere omstandigheden zijn nimmer argumenten om gegeven opdrachten te annuleren , tenzij tussen de opdrachtgever SABINO BOUW schriftelijk anders is overeengekomen .

Artikel 17 : Opleveringstermijnen

 1. Opgegeven opleveringstermijnen gelden bij benadering . De opleveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er voor SABINO BOUW geen beletselen zijn om de uitvoering van het werk ter hand te nemen.
 2. Wanneer bestelde goederen na het verstrijken van de opleveringstermijnen niet door de opdrachtgever zijn afgenomen , staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen .
 3. SABINO BOUW is ter nimmer aansprakelijk voor schade , in welke vorm dan ook , door de opdrachtgever geleden  of te lijden , in geval van een afwijkende opleveringstermijn

Artikel 18 : Oplevering

 1. Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop SABINO BOUW dit aan opdrachtgever schriftelijk of mondeling heeft meegedeeld , dan wel wanneer de opdrachtgever het aangelegde en/of gebouwde in gebruik heeft genomen .
 2. Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen , wordt deze automatisch verlengd , indien stagnatie optreedt , die SABINO BOUW niet kan worden aangerekend , zoals onwerkbaar weer , staking , uitsluiting , oorlog , oorlogsgevaar , ziekte werknemers , of andere bijzondere omstandigheden , zoals in artikel 21 zijn vermeld .

Artikel 19 : Reclame , Oplevering

 1. Opdrachtgever is verplicht om terstond bij of na de oplevering van het werk , bij of na de levering van goederen , deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid hiervan , SABINO BOUW terstond schriftelijk hiervan op de hoogte te brengen . Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van oplevering , of op de dag van levering goederen , wijst op de gebreken , die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt , dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat van de geleverde of geleverde goederen , te allen tijde  hier mee arkoord te gaan
 2. SABINO BOUW dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren . Bij overeenkomst zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dienen te worden ondertekend.
 3. Mochten partijen niet tot overeen komst kunnen komen , dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld . De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij die in het ongelijk word gesteld , tenzij ander is overeengekomen .

 

 1. Indien de reclame naar het oordeel van SABINO BOUW en de onafhankelijke deskundige juist is , zal SABINO BOUW  ter zijne vrije keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen , dan wel zorg dragen dat de opgetreden gebreken worden verholpen. SABINO BOUW is niet tot verdere schade of kostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht . Alle aansprakelijkheid van SABINO BOUW  dienaangaande word hierbij uitgesloten .

Artikel 20 : Aansprakelijkheid

 1. SABINO BOUW is niet aansprakelijk voor de kosten , schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect ten gevolg van :

– Overmacht , zoals verder in deze voorwaarden is omschreven .
– Daden of nalatigheden van de opdrachtgever , zijn ondergeschikten , dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld .

 1. De aansprakelijkheid van SABINO BOUW voor directe schade die veroorzaakt is door een gebrek van een SABINO BOUW geleverde zaak , indien en voor zover dit vast komt te staan , is beperkt tot het maximaal het factuurbedrag van dat gedeelte van de overeenkomst , dat betrekking heeft op de zaak waarvoor de aansprakelijkheid in dit geval geldt . De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door de assuradeur van SABINO BOUW in het voorkomende geval als schade wordt uitgekeerd .
 2. Onder directe schade , als bedoeld in lid 2 van dit artikel , wordt uitsluitend verstaan:

– De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade ,
– De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van SABINO BOUW  aan de overeen komst te laten beantwoorden , tenzij dit gebrek niet aan SABINO BOUW kan worden toegerekend .
– Redelijke kosten , gemaakt ter voorkoming of beperking van schade  , voor zover koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe als bedoeld in deze algemene voorwaarden .

 1. SABINO BOUW is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade , daaronder begrepen gevolgschade , gederfde winst , gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie .

 2. De in deze vooraarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van SABINO BOUW of haar ondergeschikten.
 3. Zodra materialen , onderdelen , of gereedschappen , die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn , op het werk zijn aangevoerd draagt die opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schaden , van welke aard ook , die kunnen ontstaan aan de materialen , installaties , onderdelen of gereedschappen ,  zoals ontvreemding , brand , waterschade of beschadiging , zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is `van nalatigheden aan de zijde van SABINBO BOUW
 4. Indien een klant een bouwopdracht geeft dan geeft de offerte in details weer welke werkzaamheden worden uitgevoerd. Indien de klant na directe start van de werkzaamheden wijzigingen c.q. modificaties aangeeft, dan wordt er tegen meerprijs een nieuwe offerte opgesteld, die voor zowel door de klant als door Sabino Bouw moet worden ondertekend. Deze stelling is van toepassing op al onze primaire offertes.
 5. Aan alle teksten op de website,s gerelateerd aan Sabino-Bouw kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de offertes voor de klant zijn rechtsgeldig.

Artikel 21 : Overmacht

 1. Buitengewone omstandigheden zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen , belemmeringen in het vervoer in het algemeen , gehele of gedeeltelijke werkstakingen , oproer , oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te land als in het land van herkomst materialen , uitsluitingen , verlies of beschadiging van goederen bij transsport naar SABINO BOUW of de opdrachtgever , niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van SABINO BOUW , ex –  en importverboden , gehele of gedeeltelijke mobilisatie , belemmerende maatregelen van enige overheid , brand , storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van SABINO BOUW , dan wel in de middelen van vervoer van derden , het opleggen van heffingen of andere  uitvoeringen van werk  zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden . SABINO BOUW is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd , zulks geheel ter zijner eigen beoordeling , om of de koopovereenkomst en tot overeenkomst tot uitvoering van het werk te annuleren of deze op te schorten , respectievelijk te wijzigen , totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan .

Artikel 22 : Eigendomsvoorbehoud

 1. Zolang SABINO BOUW geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop/verkoop heeft ontvangen , blijven de geleverde goederen eigendom van SABINO BOUW
 2. SABINO BOUW `heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet of niet volledig nakomt , indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen , in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd .
 3. Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen , zijn aan de opdrachtgever verboden , zolang hij niet aan zijn betalingsvoorwaarden heeft voldaan.

Artikel 23 : Toerekenbare niet nakoming en ontbinding

 1. Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze de overeenkomst toerekenbaar niet nakomt ,  zal hij alleen daarom al in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling is vereist . Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijke Wetboek zal SABINO BOUW ingeval van toerenbare niet nakoming het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten of deze geheel of ten dele zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen , zulks te zijner keuze .
 2. De in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten heeft SABINO BOUW eveneens , indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of zijn faillissement word aangevraagd. Indien hij surséance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen , indien zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen , zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde , of door derden is of wordt overgenomen , of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten . In al deze gevallen zullen alle vorderingen die SABINO BOUW op de opdrachtgever heeft terstond opeisbaar zijn .

Artikel 24 : Betaling

 1. Betaling dient te geschieden contant of direct via  internet bankieren na ontvangst van deze factuur.
 2. Indien de betaling in termijnen is overeengekomen dient deze telkens plaats  te vinden op de dag waarop SABINO BOUW de desbetreffende termijnfactuur aan de opdrachtgever doet toekomen .
 3. SABINO BOUW is bij niet tijdige betaling tevens gerechtigd om , buiten de hoofdsom en rente , van de opdrachtgever alle kosten , zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke , waaronder begrepen de kosten van de advocaat , procureur , zaakwaarnemer , gerechtsdeurwaarder en incassobureau , te vorderen .
 4. SABINO BOUW is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door haar is ontvangen , aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25 % per maand te berekenen , gerekend vanaf de dag van verzending of afgegeven factuur.
 5. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15 % van de hoofdsom vermeerderd met de rente , met een minimum van € 35 euro . Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand .

 

Artikel 25 : Geschillen

 1. Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten , daaronder begrepen  de enkele invorderingen van het verschuldigde , zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van SABINO BOUW , aanhangig worden gemaakt , voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.
 2. De forumkeuze genoemd in het vorige lid laat echter het recht van SABINO BOUW onverlet om een geschil naar aanleiding van een aannemingsovereenkomst voor te leggen aan de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland .

Artikel 26 : Garantie en Garantie werkzaamheden

 1. De garantietermijn voor de door ons geplaatste bouwobjecten bedraagt 10 jaar . De  garantie wordt verleend op het timmerwerk , materiaal , constructie , isolatieglas en lekkage .
 2. Schade als gevolg van eventuele lekkage tijdens of na het plaatsen is mits voldoende verzekerd – gedekt door uw eigen opstalverzekering .
 3. Voor accessoires , zoals buiten zonnewering , roosters en raamhorren geldt een garantie termijn van 1 jaar .
 4. Garantiewerkzaamheden dienen door ons , of een door ons aangewezen bedrijf , uitgevoerd te worden .

De garantie vervalt als u werkzaamheden aan of op onze geplaatste objecten heeft uitgevoerd of laten uitvoeren